DJ
song:
artist:
HITZ 955 EVENT
HITZ 955 เอาใจขาเที่ยว แจกแพ็คเก็จห้องพักโรงแรมสยามแอทสยาม ดีไซน์ โฮเต็ล พัทยา

.:: กติกา ::.

1. ร่วมสนุกแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook : HITZ 955 ว่า "บอก 3 สิ่งที่ต้องทำ เมื่อไปเที่ยวพัทยา"
2. ความคิดเห็นที่ครีเอทได้ถูกใจทีมงานมากที่สุด รับแพ็คเก็จห้องพัก "Leisure Class" จากโรงแรมสยามแอทสยาม ดีไซน์ โฮเต็ล พัทยา มูลค่ารางวัลละ 6,800 บาท จำนวน 2 รางวัล
3. ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 16-28 สิงหาคม 2562
4. ประกาศชื่อผู้โชคดีวันที่ 29 สิงหาคม 2562
5. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
6. ผู้โชคดีต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเอง
7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ตามที่ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ
8. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดี เพื่อรับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
9. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ
10. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และบริษัทในเครือApp Downlaod IOS App Downlaod Android