DJ
song:
artist:
HITZ 955 EVENT
HITZ 955 มอบของขวัญปีใหม่ที่ถูกใจที่สุด ให้ไปเติมความสุขตั้งแต่ต้นปี 2562 !!!

.:: กติกา ::.

1. ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.hitz955.com เพื่อรักษาสิทธิ์กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนที่ถูกต้องและเป็นจริงเท่านั้น)
2. ร่วมสนุกผ่านทาง Facebook : HITZ 955 ตามกติกาดังนี้ "บอกความตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จในปี 2562"
3. สองข้อความที่ถูกใจทีมงานมีสิทธิ์รับแพ็คเก็จห้องพัก "STAY HIGH IN DESIGN" จากโรงแรมสยามแอทสยาม ดีไซน์ โฮเต็ล พัทยา มูลค่ารางวัลละ 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
4. ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 ธันวาคม 2561
5. ประกาศชื่อผู้โชคดีวันที่ 27 ธันวาคม 2561
6. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
7. ผู้โชคดีต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเอง
8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ตามที่ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ
9. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดี เพื่อรับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
10. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ
11. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และบริษัทในเครือApp Downlaod IOS App Downlaod Android