DJ
song:
artist:
HITZ 955 EVENT
HITZ Guru Guide อยากรู้อะไรในญี่ปุ่น ยิ่งสงสัยมาก ยิ่งได้รับตั๋วเครื่องบิน!!!

.:: กติกา ::.

1. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดตามร่วมสนุกกับกิจกรรม “Thai AirAsia X Presents HITZ Guru Guide เที่ยวอะไร ใน Japan” เพื่อรับสิทธิ์ลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ในเส้นทาง “โตเกียว, ซัปโปโร, โอซาก้า และ นาโกย่า” จากสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำนวนเส้นทางละ 2 ที่นั่ง

2. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกผ่าน Facebook Page: HITZ 955 โดยมีขั้นตอนการร่วมสนุกดังนี้

2.1 ตั้งคำถามที่สงสัยเกี่ยวกับ 4 เมืองใหญ่ในญี่ปุ่น “โตเกียว, ซัปโปโร, โอซาก้า และ นาโกย่า” ใต้โพสต์กิจกรรม ผ่านทาง Facebook Fan Page : HITZ 955 โดยสามารถร่วมสนุกได้ตามระยะเวลาดังนี้
• เส้นทางซัปโปโร : ระยะเวลาร่วมสนุกระหว่าง วันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 และประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561
• เส้นทางนาโกย่า : ระยะเวลาร่วมสนุกระหว่าง วันที่ 5 - 8 พฤศจิกายน 2561 และประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
• เส้นทางโตเกียว : ระยะเวลาร่วมสนุกระหว่าง วันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2561 และประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
• เส้นทางโอซาก้า : ระยะเวลาร่วมสนุกระหว่าง วันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2561 และประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

2.2 แชร์โพสต์กิจกรรมนี้ไปที่ Facebook ส่วนตัวของคุณ *ตั้งค่าเป็นสาธารณะ

2.3 Guru ผู้เชี่ยวชาญในเส้นทางนั้นๆจะคัดเลือกคำถามที่โดนใจมากที่สุด และทำตามกติกาได้ถูกต้องครบถ้วน มาตอบคำถามหน้าไมค์ คำถามใครที่ได้คัดเลือกมาออกหน้าไมค์กับ Guru จะได้รับตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ 2 ที่นั่ง ในเส้นทางบินที่ร่วมสนุก ผู้โชคดีละ 1 เส้นทาง (โตเกียว, ซัปโปโร, โอซาก้า และ นาโกย่า) รวมทั้งหมด 4 ผู้โชคดี

3. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถร่วมโพสต์คำถามที่สงสัยได้มากกว่า 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลากิจกรรมที่กำหนดไว้

4. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2561 และติดตามการประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้ในทุกวันศุกร์ที่ 2,9,16, 23 พฤศจิกายน 2561 ทาง WWW.HITZ955.COM

5. ของรางวัลคือตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด จากสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำนวน 2 ที่นั่ง โดยสงวนสิทธิ์ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล 1 ชื่อตามบัตรประชาชน ต่อ 1 เส้นทางการบินเท่านั้น ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแล้วไม่สามารถรับรางวัลในเส้นทางอื่นได้ รวมทั้งหมด 4 รางวัล

โดยมีเส้นทางการเดินทางดังนี้
• เส้นทางดอนเมือง – โตเกียว
• เส้นทางดอนเมือง – ซัปโปโร
• เส้นทางดอนเมือง – โอซาก้า
• เส้นทางดอนเมือง – นาโกย่า

6.ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเส้นทางการบินได้ในทุกกรณี

7.ของรางวัลไม่รวมค่าภาษีสนามบิน และค่า add-ons อื่นๆ (ค่าโหลดสัมภาระ, ค่าอาหาร, ค่าเลือกที่นั่ง, ประกัน, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ผู้ได้รับรางวัลต้องดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด

8.เมื่อมีการร่วมสนุกกับกิจกรรม ถือว่าผู้ร่วมสนุกได้ทำความเข้าใจรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

9.ของรางวัลมีเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเอกสารจากสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์

10.ของรางวัลมีอายุการใช้งานภายใน 6 เดือน นับจากวันออกบัตรกำนัล (วันที่จะถูกระบุเอาไว้ในบัตรกำนัล) หากครบกำหนดแล้วยังมิได้ใช้สิทธิ์ จะถือเป็นโมฆะ

11. ของรางวัลไม่สามารถใช้เดินทางได้ในบางช่วงเวลา ตามข้อกำหนดของสายการบิน ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถตรวจสอบวันเดินทางได้กับทางสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์

12. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยนของรางวัลได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล

13. ผู้ได้รับรางวัลต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเอง

14. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ของบริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

15. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

16. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และบริษัทในเครือ
App Downlaod IOS App Downlaod Android