DJ
song:
artist:
HITZ 955 EVENT
ถ้าชีวิตติด HIPHOP แต่ความ POP ก็ขาดไม่ได้ รวมกันมันส์ซะเลย!! กับงาน HITZ [ HIP-POP ] PARTY By LEO

.:: ผู้โชคดี ::.

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์เข้างานผ่านช่องทาง Facebook : HITZ 955

1. Muayly Chutitaya Plungprasertkul
2. Kanchanaporn Srison
3. Tawan Sangsawang
4. Narinpat Wattanachaiboon
5. Terayouth Watanachaikul
6. Wipawun Chareonsuk
7. Sarunyoo M Nartyuenyang
8. Chana Tong
9. WL Veeraworld
10. Tanatip Vijjuprapha
11. Jirapha Swan

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์เข้างานผ่านคลื่นวิทยุ HITZ 955

1. สุจิตรา แก้วทิพย์รักษ์
2. นภัสภรณ์ ตั้งจิตตรีสุนทร
3. ปวีณา บุญกระพือ
4. ปฏิพนธ์ ต่างโอฐ
5. โอสรี สวัสดิ์ศรี
6. ภัคจิรา พุกประยูร
7. ศุภร จตุพรอุดมชัย
8. นิภาพร เจตน์เจริญ
9. สิริจิต ใจชอบ
10. พิชณานันท์ เฮงมีชัย
11. ธนกร นราพงษ์พันธ์
12. สินาถ วิปุลพงษ์
13. ทรัพย์อนันต์ มาบุตร
14. รอยพิมพ์ งามพีระพงศ์
15. อังศุมา ธนเมธาพร
16. ณภร เชี่ยวโสภณ
17. สิริมา ยงเจริญ
18. พิมพ์บุญ เมธีรุจิพันธ์
19. โยธกา บัวขลิบ
20. ชลธิชา ภูไชยศรี
21. วสันต์ คำเงิน
22. ณัติฐา มะกูล
23. บงกช ทะสะโส
24. Xiroki Goto
25. ธนพล หงษ์ทิพรัตน์
26. ชลชนก ทองรัตนเรือง
27. อักษร สิงห์สาโรจน์
28. เอกสิทธิ์ ธรรมสนธิ์
29. พิมพ์ชฏาพร อินทวิรัตน์
30. อุ้มบุญ จิตรนุ่ม
31. รินทร์ลภัส เทียมสุวรรณ
32. พิมพ์ภัค สวัสดิ์วรรณ
33. เกรียงไกร นวคุณาวงศ์
34. จิดาภา วัฒนธารา
35. ภัสสรา เชื้อผู้ดี
36. จังคนิภา บุตโรบล
37. ชัญญนิษฐ์ วัฒนสุนทรฤทัย
38. เจรณัย จันทร์งาม
39. พันธ์วิรา ทวีสินเสถียร
40. ธิชกร คำพริ้ง
41. ปาณิชา ธรรมรัตนฉัตร
42. ประมวลพร ภัทราวุธสมบูรณ์
43. ประราลี บำเพ็ญ
44. วรวรรณ เตษรีประเสริฐ
45. วีรวรรณ ม่วงยิ้ม
46. ศรัณย์ ภู่แสง
47. ดำรงศักดิ์ บุญใสย์
48. ทรงยศ จันทวดี
49. ณัฐริกา ก้านเหลือง
50. ชาติกล้า ชาตรีตระกูล
51. เกล็ดไพฑูรย์ ยิ้มละมัย
52. ภานุพงศ์ ฤทธิวุฒิพร
53. หฤทัย ลิ้มประเสริฐศักดิ์
54. พิชญาภา เชี่ยวสาคร
55. จิตรา โสธณไพศาล
56. ชาญพิชญ์คูณ สุขประเสริฐโชติ
57. ณกฤศ ธัญคณาพงษ์
58. ชัชชไมย รักสัตย์มั่น
59. กรกานต์ จ่างทอง
60. กิติพัฒน์ ชื่นสอาด
61. มาศสุดา เศรษฐี
62. วิทวัท ลี้พงษ์กุล
63. จิดาภา ชูชัยโชคไพศาล
64. ศศิธร พลรักษา
65. ชัชชญา รีรัตน์
66. มัสหยา คณะพิจารณ์
67. รวีวรรณ เหล่าหล้า
68. โสรยา หวู
69. นราภรณ์ ตั้งวงศ์ศิริ
70. ปรียาภรณ์ ศรีวณิชชากร
71. สุภาพร อิฐานุประธานะ
72. ภิญญดา ภาคสังข์
73. สุภาลักษณ์ สีบุญ
74. สุดารัตน์ ตันติอัจฉริยะ
75. ขจรเดช ศรีตะวัน
76. นันทนา เกษาพันธ์
77. ณัฐกฤตา จันทรสม
78. อรวรรณ สาทสุทธิ
79. ชนัญธิดา สิริมิลินท์
80. มนัส ไก่ฟ้า
81. แพรวพรรณราย เพิ่มพรยุทธศิลป์
82. กนกพร กลัดเจริญ
83. วรรณวนา สุวรรณรัตน์
84. พรพิมล ธิติพงษ์
85. วารี พรเอี่ยม
86. วรินทร์ เล็กอุทัย
87. ชนิดาภา ศรีสุวรรณ์
88. วรัญญา ออกกิจวัตร
89. ณัฐญา เทียนทอง
90. กัญจน์ณิชา วงษ์พัฒนสิริ
91. วรรณรัตน์ บัลลังก์โพธิ์
92. สุมิตา นอบน้อม
93. นิธิศ พิสิฐพยัต
94. ศศิลดา ทิพยนาสา
95. ธัญธร วิรตาเดชสิทธิ์
96. ณัฐชยา อ่อนละเอียด
97. ชาลินี น้อยหลุบเลา
98. วราภรณ์ ชัยศรีวนิช
99. พันธ์จิต พิพัฒพรรณวงศ์
100. สรเดช รุ่งอรุณวศิน
101. อุมาพร ยกกลิ่น
102. สุกฤตา ลิมปยารยะ
103. วิจิตรา สร้อยสน
104. ภรณ์พนา อำนาจเจริญยิ่ง
105. รัชดา ทองหล่อ
106. จตุรงค์ นรมานิตย์
107. จิรายุทธ เมฆาพันธ์
108. สุรางคนา บุญญดิร
109. ชัยรัตน์ ชัยมาลา
110. บุษยา ใจดี
111. ธราญา อินโยธา
112. ธีวรา โชติภูริโภคิน
113. วิสารัช มั่นประพันธ์
114. กันต์พงษ์ ศรีลาษา
115. กัญญาพร พรหมบุตร
116. เพียงนภา ลีชาคำ
117. ธัญพร ปานขาว
118. ธนาภรณ์ อินปลัด
119. พิชชาพร ภัครวัฒนากร
120. ศิลปชัย ต่างโอฐ
121. ศุภิกา ทองเผือก
122. กมลมาศ หมีปาน
123. สุภัทร์ลดา คงประดิษฐ์
124. นารีรัตน์ อึ้งเลิศตระกูล
125. ณฐกร วิเชตชาติ
126. ธนวัฒน์ อมรประเสริฐกิจ
127. อนัฏฏา บุญประเสริฐ
128. พีรสิทธิ์ เดชะอำนวยวิทย์
129. รัฐพงศ์ ประดิษฐารมณ์
130. ธงชัย โคตรเพชร
131. อรพรรณ โพธิ์ชู
132. อัญชลี ธาระ
133. สุชาดา ตันโชติกุล
134. บุญญฤทธิ์ อจรานนท์
135. สุริยา ศรีอนันต์
136. เพชรรัตน์ เจริญวิโรจน์
137. สมพงษ์ ศิริรัตนพันธุ์
138. สืบพงศ์ ไทยศิริ
139. จรรยา ประสพนิล
140. นภาพร เปียวัน
141. ฐาณุพงศ์ ธัญธนาไกรวัฒน์
142. จักรกฤษ์ กิตตินิธินนท์
143. ภัคจิรา บุญวิวัฒน
144. สุพิณดา ทองจันทรา
145. ณปภัช ภูวกรกุลวุฒิ
146. หทัยภัทร พรหมสาขา ณ สกลนคร
147. สาทินี คุ้มเมือง
148. ธุวดี กุศลธรามาส
149. ทิวาพร ยิ่งวรากร
150. ณุภาคย์ เจริญศิริสุนทร
151. ปวีณา เอี่ยมจิตต์
152. ทวีศักดิ์ พันธุวัฒนา
153. สุพรรษา จิตตั้งมั่น
154. จตุภูมิ พัฒนพันธุ์
155. ธนวันต์ ศุภษัษฐี
156. ธนโชติ ธรรมชาติ
157. ศิรวิชญ์ เรืองศรี
158. ฉัตราภรณ์ ธนะปัญโญ
159. ฟ้า ทรงศิริจิต
160. วีรภัทร กองกูล
161. อารียา นันทพานิช
162. สุวลัย เกิดวุฒิ
163. เสาวลักษณ์ ชำนาญกิจ
164. อนัญญา กัณหดุลย์
165. นวรัตน์ ปานเจริญ
166. พงศ์สันต์ ศรีทองวิโรจน์
167. อธิวัฒน์ ศิลปสมบูรณ์
168. ฐาปนี สีหาโภชน์
169. กษิดิศ รัตนะสุขจิตต์
170. ดารกา รัตนรังสี
171. ไพฑูรย์ รัตนมงคล
172. จิตริณี ชูชัยโชคไพศาล
173. พัชรี จันทร์เขียว
174. ทิพวิมล ศิลปชัย
175. ดลพร ศรีแก้วแดง
176. พงษ์คุณากร สำแดงพัย
177.อาคิราวิชภ์ บุญเขียว
178. ชุลีพร ศุภวิวรรธน์
179. นันธิดา โพธิ์มี
180. สุทธิชา ฉิมวัย
181. ขจีรัตน์ เต่าจันทร์
182. วรรณธิดา ชื่นเกษร
183. ลันล์ลลิน เสมบุญหล่อ
184. อำพร ขาวเขียว
185. นัฐนนท์ ครองทรัพย์
186. อุธินทร์ ยงสวัสดิ์ธนากร
187. บัณฑิตา สายหยุด
188. นันทนัช อิทธิสัมพันธ์
189. อัญชุลีกร ฤทธิ์ธนโสธร
190. ยอดเฉลิม เชิญศิริดำรงค์
191. สัตภัทท์ ปั้นวงศ์รอด
192. วิภา สารัมย์
193. ฟูสิทธิ์ ชีวสุวิทย์
194. ธงชัย บริสุทธิ์
195. อุไรพร เพชรตีบ
196. กุลธิดา ศะศิบุตร
197. วชิราภรณ์ เถาว์ทิพย์
198. สุนิสา จันทรัตน์
199. ธนกฤต มหาธนรักษ์กุล
200. วิทิต สงวนสิทธิอนันต์
201. แพรวชมภู วงศ์สอน
202. เสาวลักษณ์ ธาตรีโรจน์
203. ปาลิดา สุขเจริญ
204. เพ็ญอุศา สนามทอง
205. ฐิติมา สุดเเล้ว
206. กุณฑิภา ฤกษ์จิรัฐติกาล
207. ปองภพ อิทธิบำรุงรักษ์
208. ศุภวัฒน์ ชัยวัฒน์
209. อำนาจ โจกสูงเนิน
210. วิไลพร ลากุล
211. ชุดาภา บัวทอง
212. มลิวัลย์ เอกสถานนท์
213. กิตติชัย หิรัญวัฒน์
214. รัตนา ยิ่งอำพล
215. ปัทมาพร ลครวงศ์
216. วุฒิฉัตร เชิงศักดิ์ศรี
217. สุวภัทร บุนนาค
218. มินตรา ศิลปอุไร
219. ฐิติพร ฟูเกษม
220. ณัฐณิชา ช้างสีสุก
221. นพนิธิ ผกามาศ
222. วรรณารัตน์ นาราเจริญฤทธิ์
223. จุฑามาศ มั่นเจริญชัย
224. ณปภัช ทองศิริ
225. สรวิศ สุวินชรัตน์
226. สุรศักดิ์ เเววเที่ยงธรรม

หมายเหตุ : ทีมงานจะติดต่อกลับทาง INBOX เพื่อแจ้งรายละเอียดการรับบัตร
**งานนี้สำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น**

สนับสนุน โดย..
App Downlaod IOS App Downlaod Android