DJ
song:
artist:
HITZ 955 EVENT
ร่วมสนุกลุ้นบัตรไปร่วมสร้างประสบการณ์อันน่าประทับใจกับ '2019 LAY TOUR GRAND LINE in BANGKOK'

.:: กติกา ::.

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. ลงทะเบียนร่วมสนุกในหน้าเว็บกิจกรรมนี้ และขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนที่ถูกต้องและให้ข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น

 2. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องตอบคำถามจากตัวเลือกที่ระบุไว้ว่าโจทย์เพลงปริศนาที่ระบบสุ่มขึ้นมานั้นเป็นเพลงใดของ 'LAY' (เลย์)หรือ จางอี้ชิง (Zhang Yixing) ทั้งนี้ระบบจะสุ่มเลือกโจทย์เพลงปริศนาขึ้นมาครั้งละหนึ่งโจทย์จากทั้งหมด 5 ข้อ เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ทายคำตอบ โดยสามารถเลือกคำตอบจากตัวเลือกที่ระบุไว้ โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเข้ามาร่วมตอบคำถามได้ทุกๆ 5 นาที

 3. ผู้ร่วมกิจกรรมที่สามารถตอบได้ครบทุกข้อแบบถูกต้องและบ่อยครั้งจะมีสิทธิ์ลุ้นเป็น 1 ในผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลบัตรเข้าชมงาน "2019 LAY TOUR GRAND LINE in BANGKOK” ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี ท่านละ 1 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ ทั้งหมด 5 รางวัล

 4. ระยะเวลาการร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 13 - 18 สิงหาคม 2562

 5. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รางวัลในวันที่ 20 สิงหาคม2562 ทางหน้าเว็บกิจกรรมนี้

 6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน ซื้อ-ขายหรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชนโดยทาง บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่มีชื่อและนามสกุลตามจริง 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น หากชื่อและนามสกุลของผู้ร่วมกิจกรรมไม่ตรงกับเอกสารทางราชการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัลดังกล่าว และมอบสิทธิ์ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่นแทน

 7. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเองตามรายละเอียดที่ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด ได้แจ้งให้ทราบในวันที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีโดยทางบริษัทฯ จะไม่รับภาระและ/หรือรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าที่พัก และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการมารับของรางวัล ทั้งนี้ ผู้โชคดีต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด

 8. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด ถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด

 9. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหาย ต่อทางรายการ หรือ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

 10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด กำหนดไว้ทุกประการเมื่อมีการเริ่มกิจกรรมแล้วถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจรายละเอียดและตกลงยินยอมที่จะปฎิบัติตามข้อกำหนดพร้อมกับยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ทุกประการโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
 11. บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง ปฏิเสธ ยกเลิก หรือหยุดกิจกรรมได้โดยชอบธรรม และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อมจากทางสถานีวิทยุ HITZ 955, สถานีวิทยุออนไลน์ TofuPOP Radio.FM และจากบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด

 12. พนักงานบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และบุคคล/บริษัท ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
App Downlaod IOS App Downlaod Android