DJ
song:
artist:
HITZ 955 EVENT
GOT7 NESTIVAL 2018 IN BANGKOK

.:: กติกา ::.

::ข้อกำหนดและเงื่อนไข::

 1. การลงทะเบียนร่วมสนุก ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์กิจกรรมนี้ให้ครบถ้วน สำหรับผู้ร่วมเคยลงทะเบียนร่วมกิจกรรมอื่นๆ ก่อนหน้านี้ จะต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ให้ผู้ร่วมกิจกรรมลงทะเบียนร่วมสนุกเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วสามารถร่วมสนุกได้ตลอดระยะเวลากิจกรรมโดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก (สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนที่ถูกต้องและให้ข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น)
 2. การร่วมกิจกรรมผ่านทาง BEC-Tero Radio App สำหรับผู้ฟัง HITZ 955 และ TofuPOP Radio.FM
  1. ผู้ร่วมกิจกรรมทำการลงทะเบียนร่วมสนุกตามที่แจ้งในข้อ (1)
  2. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องแชร์ภาพกิจกรรมร่วมสนุกลุ้นบัตรงาน "GOT7 NESTIVAL 2018 IN BANGKOK" กับ HITZ 955 & TofuPOPRadio.FM ที่ปรากฎขึ้นบนหน้าจอในขณะที่ได้ยินเพลงของ GOT7 บน HITZ 955 หรือ TofuPOPRadio.FM ผ่านทาง BEC-Tero Radio App แล้วเลือก Feeling Sticker และกดแชร์ไปบน Instagram ของผู้ร่วมกิจกรรมเองตามบัญชีผู้ใช้ (Instagram Account) ที่ได้ลงทะเบียนไว้ แบบสาธารณะพร้อมกับใส่#2018TOFUPOPHITZGOT7 และ #NESTIVAL2018
  3. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถแชร์ได้ได้มากกว่า 1 ครั้งหรือจะแชร์เพียง 1 ครั้งต่อ 1 เพลงก็ได้เช่นกัน โดยเมื่อเห็นภาพกิจกรรมร่วมสนุกลุ้นบัตรงาน "GOT7 NESTIVAL 2018 IN BANGKOK" กับ HITZ 955 & TofuPOPRadio.FM ปรากฎขึ้นมาบนปกหน้าจอในขณะที่ได้ยินเพลงของ GOT7 บน HITZ 955 หรือ TofuPOPRadio.FM ผ่านBEC-Tero Radio App ในครั้งต่อไปก็สามารถแชร์ได้ใหม่ตลอดช่วงระยะเวลากิจกรรมที่กำหนดไว้
 1. ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนและร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 16 ธันวาคม 2561 และจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 บนหน้าเว็บกิจกรรม ทาง www.hitz955.com และ www.tofupopradio.fm
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำตามขั้นตอนระบุไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จะมีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรเข้างาน "GOT7 NESTIVAL 2018 IN BANGKOK" จำนวนท่านละ 1 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ จำนวนรวมทั้งหมด 10 รางวัล
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงว่าการร่วมสนุกกิจกรรมเป็นการแสดงความตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด กำหนดแล้วทั้งสิ้นทุกประการ
 5. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องมารับของรางวัลตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดกำหนดโดยจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากไม่สามารถติดต่อรับของรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลทำการสละสิทธิ์
 6. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้นผู้ที่ได้รับของรางวัล มีสิทธิได้รับรางวัลจำนวนท่านละ1 รางวัลเท่านั้น ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน ซื้อ-ขาย หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
 7. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดโดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุดในทุกกรณี โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งได้
 8. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหาย ต่อทางรายการ หรือ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ
 9. พนักงานบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดและบริษัทในเครือไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
 10. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าApp Downlaod IOS App Downlaod Android